U kan hier dezelfde login-gegevens gebruiken als op Trekpaard.net !

Registreren?
Wachtwoord vergeten?

Kies uw taal

Voorwaarden

Voorwaarden Online Verkoopplatform Trekpaard.net

 1. Het “Verkoopplatform Trekpaard.net”, verder genoemd de Veiling, wordt georganiseerd door Roxama - De Smidt Eva gevestigd te Sionsplein 7, B-2500 Lier.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De Koper dient zich via de website www.forsale.trekpaard.net te registreren alvorens hij kan deelnemen aan het Verkoopplatform Trekpaard.net.
 4. De paarden/veulens/embryo's worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van acceptatie van het bod door de Verkoper en na betaling van het afrekeningsbedrag.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO.
 7. Als u een bod plaatst, gaat u ermee akkoord om het paard/veulen/embryo te betalen als u de hoogst biedende bieder bent en de Verkoper akkoord gaat met uw bod. Het is niet mogelijk om uw bod in te trekken.
 8. De Verkoper heeft 48 uur de tijd om het bod te accepteren of een tegenbod te doen. Na deze 48 uur vervalt het bod.
 9. Een door de Verkoper geaccepteerd bod op een paard/veulen/embryo geeft aanleiding tot een bindende overeenkomst waarbij de Koper verplicht is de transactie daadwerkelijk af te handelen. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag. De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de verkoopprijs te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = nettoprijs, is het afrekeningsbedrag.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. Zodra de Verkoper het bod geaccepteerd heeft, ontvangt de Koper een email met hierin het afrekeningsbedrag en de gegevens van de Verkoper.
 11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden/veulens/embryo's gaat 5 dagen na toewijzing over op de Koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen Koper en Verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de Koper, de Verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling mochten vertonen.
 12. De eigendom van de paarden/veulens/embryo's gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de Koper aan de Verkoper.
 13. Aflevering zal pas plaats vinden zodra het totale afrekeningsbedrag overgemaakt werd op het rekeningnummer van de Verkoper. Levering zal plaatsvinden in onderling overleg met de Verkoper doch alleszins na betaling van het afrekeningsbedrag.
 14. Noch de Verkoper, noch de Koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden/veulens/embryo's heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
 15. De informatie betreffende de paarden/veulens/embryo's is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden/veulens/embryo's, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Roxama/De Smidt Eva is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Roxama/De Smidt Eva is niet aansprakelijk voor gebeurlijke (druk)fouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.
 16. In geval van export zal de Koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 17. In geval van een geschil tussen partijen is de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen dan wel de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen exclusief bevoegd. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen en de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.